Obsługa Cudzoziemców
Zbigniew Gałach

Poland Flag Eng Flag Ukr Flag Rus Flag

KIM JEST REZYDENT I JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE:

Status rezydenta otrzymuje osoba, która ma na terytorium Polski miejsce zamieszkania, Podlega ona tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – podlega w Polsce opodatkowaniu od wszystkich osiągniętych dochodów, niezależnie od ich źródła uzyskania, tj. bez względu na to w jakim państwie je uzyskała.

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

 1. stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
 2. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się na czas nieoznaczony a wniosek winien być złożony w czasie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bez rozpoznania pozostawia się wniosek złożony przez cudzoziemca:

 1. Przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa wart. 33 ustawy o cudzoziemcach
 2. Zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku, do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw
 3. Przebywającego w celu odbywania studiów lub szkolenia zawodowego
 4. Posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskie] lub korzystającego z ochrony czasowej
 5. Ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu
 6. pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu
 7. Transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne
 8. Przebywającego na podstawie zezwolenia na zamieszkanie udzielonego na podstawie art. 53 ust. I pkt 5 lub 7 ustawy.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 •  4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 •  4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szklarni, w taki sposób, by ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy {zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania złożenie dodatkowej fotografii)
 •  ważny dokument podróży (2 kserokopie)
 •  dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany legalny pobyt w Polsce zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
 •  dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu
 •  dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 •  aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego
 •  tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania.

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami. Cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Nasza firma oferuje zarówno profesjonalnych pełnomocników jak i tłumacza przysięgłego. Zachęcamy więc do skorzystania z usług OCZG.

Więcej informacji na ten temat jak i wszystkie inne dotyczące Cudzoziemców znajdziecie Państwo pod numerem telefonu: +48 722 700 722, +48 722 700 723, lub zapraszamy na konsultacje w naszym biurze — Warszawa, ul. Ludwika Waryńskiego 28, lok. 3

close button

Zbigniew Gałach +48 722 700 722 skype logo viber logo
+48 722 722 721
zg@oczg.pl

Karolina Wojtasik +48 722 700 723 skype logo viber logo
kw@oczg.pl

Nataliia Pylypenko +48 722 700 724 skype logo viber logo
np@oczg.pl