Obsługa Cudzoziemców
Zbigniew Gałach

Poland Flag Eng Flag Ukr Flag Rus Flag

KARTA POBYTU – JAK JĄ UZYSKAĆ ORAZ CO ZROBIĆ GDY JĄ UTRACIMY


Czym jest KARTA POBYTU?
Jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.
Informacje zawarte w karcie pobytu to:
- imię (imiona) i nazwisko jej posiadacza oraz imiona rodziców;
- data, miejsce i kraj jego urodzenia;
- adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
- informacja o obywatelstwie;
- informacja o płci;
- informacja o wzroście w centymetrach i kolorze oczu;
- numer PESEL (co to jest numer PESEL?), jeśli został nadany;
- informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia;
- adnotacja „naukowiec”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu prowadzenia badań naukowych;
- adnotacja „Niebieska Karta UE” (o której pialiśmy kilka postów wcześniej – zapraszamy do lektury), jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
- adnotacja „dostęp do rynku pracy” – w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
- linie papilarne;
- nazwa organu wydającego kartę;
- data wydania karty;
- data upływu okresu ważności karty;
- fotografia cudzoziemca;
- adnotacja „ochrona międzynarodowa przyznana przez…(wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznano) w dniu … (data przyznania ochrony międzynarodowej)” – w przypadku, gdy cudzoziemiec uzyskał w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jednocześnie przyznano mu ochronę międzynarodową w Polsce lub w innym kraju UE. 

JAK UZYSKAĆ KARTĘ POBYTU?

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu udzielono:
- Zezwolenia na pobyt czasowy;
- Zezwolenia na pobyt stały;
- Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
- Statusu uchodźcy;
- Ochrony uzupełniającej;
- Zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Wynika z tego więc, że aby uzyskać kartę pobytu w Polsce należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce. Jak to zrobić?  Dowiedzieć się tego możecie po przeczytaniu poniższego postu lub po kontakcie z naszą firmą – tel. +48 722 700 722,    +48 722 700 723
WARSZAWA, ul.  LUDWIKA WARYŃSKIEGO 28, LOK. 3

WYMIANA KARTY POBYTU

Kartę pobytu należy wymieniać gdy:
- zmianie uległy dane zamieszczone w karcie;
- zmianie uległ wygląd właściciela karty, co utrudnia ustalenie jego tożsamości;
- karta została uszkodzona;
- karta została utracona (np. skradziono ją)

Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu powodów do jej wymiany, natomiast wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu (w przypadku zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego  UE) należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

A co jeśli utracimy kartę pobytu?

Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu powinien zgłosić ten fakt na odpowiednim formularzu w terminie do 3 dni od dnia jej utraty (np. zagubienia, kradzieży) do urzędu wojewódzkiego, który ją wydał. Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu wydawane jest nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie to może być przydatne w przypadku przeprowadzenia kontroli legalności cudzoziemca w Polsce. Dlatego należy mieć oryginał lub kopię zaświadczenia przy sobie na wypadek takiej kontroli.  Cudzoziemiec, który odzyskał utraconą kartę pobytu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie wojewodę w terminie do 3 dni od dnia jej odzyskania.  Jeżeli cudzoziemiec otrzymał kolejny dokument wydany w miejsce utraconego, musi niezwłocznie zwrócić odzyskany dokument do urzędu wojewódzkiego.

PAMIĘTAJ! Niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywną. 

close button

Zbigniew Gałach +48 722 700 722 skype logo viber logo
+48 722 722 721
zg@oczg.pl

Karolina Wojtasik +48 722 700 723 skype logo viber logo
kw@oczg.pl

Nataliia Pylypenko +48 722 700 724 skype logo viber logo
np@oczg.pl